วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยอีด่าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ความสูงคันทาง 3 เมตร พร้อมรายละเอียดประกอบอาคารระบายน้ำตามที่กำหนด จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมที่พักผู้อาศัยของคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าเครป) จำนวน ๔ ม้วน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง