วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยอีดานบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 กว้าง 18 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,478 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกแก้มลิงเหนือฝายน้ำล้นลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,478 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
เช่าเช่าวัสดุสำหรับฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง