วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า 13 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยกลาง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ความสูงคันทาง 3 เมตร พร้อมรายละเอียดประกอบอาคารระบายน้ำตามที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกแก้มลิงเหนือฝายน้ำล้นลำห้วยกลาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 กว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,478 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยกลาง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,478 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกแก้มลิงเหนือฝายน้ำล้นลำห้วยเสี้ยว บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 กว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง