วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงภายในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 ( จากบ้านแม่พุฒ บำรุงเชื้อ ไป บ้านนางเลียง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำนักงาน อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๒ (บ้านนางหนูภักดิ์ คำบุญเป้า ไปบ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง