วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 ( จากบ้านแม่พุฒ บำรุงเชื้อ ไป บ้านนางเลียง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำนักงาน อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๒ (บ้านนางหนูภักดิ์ คำบุญเป้า ไปบ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมและเติมน้ำยาแอร์สำนักงานจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าเสร้ยว หมู่ที่ 6 (เลียบลำห้วยเสี้ยว จากนานายปัญญา ขอดคำ ไป นานายหลัด หลุ่งเป้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง