วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนพดล พงษ์จันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมารถบรรทุกขยะ พร้อมแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 ) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริญ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายธวัชชัย ศรีสังข์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรอยรั่วข้อต่อท่อน้ำ วาล์วเปิด-ปิด รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง