วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมและเติมน้ำยาแอร์สำนักงานจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าเสร้ยว หมู่ที่ 6 (เลียบลำห้วยเสี้ยว จากนานายปัญญา ขอดคำ ไป นานายหลัด หลุ่งเป้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดามาช่วยปฎิบัติงานกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาล้างแอร์พร้อมเดินท่อน้ำทิ้งรอบอาคาร 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านทิศตะวันออกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนพดล พงษ์จันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมารถบรรทุกขยะ พร้อมแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 ) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง