วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจและโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง