วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) และนมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงยักษ์ (ลอยน้ำ) แสงสีสันในสายน้ำ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ และทำความสะอาด (ก่อนและหลัง) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง