วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถบรรทุกขยะ พร้อมแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 ) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง