วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริญ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประจญ ยืนชีวิต ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายธวัชชัย ศรีสังข์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อมอบให้ผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้านพร้อมบ่อพักชนิดไม่มีรางวี บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ)โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10และราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง