วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-003 สายแยก ทล.อบจ.3019 บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,161 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในงานโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-001 สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวดต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง