วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถบรรทุกขยะ พร้อมแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนเมษายน 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 ) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ชาวตำบลช่องสามหมอ คือ อารยชนร่วมใจผ่านวิกฤติ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริฐ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประจญ ยืนชีวิต ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนครินทร์ นาหมุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-003 สายแยก ทล.อบจ.3019 บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,161 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง