วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับผู้รับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศจำนวน 2 คัน งานโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง