วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง