วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หม่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง