วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาพลุ ดอกไม้ไฟ สำหรับประกอบพิธีเปิด และประกอบการแสดง ระหว่างการจัดงาน และพิธีปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาไฟส่องสว่าง ไฟประดับ ตกแต่ง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมามหรสพ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อม ชุดเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข-2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 คุ้มวังขอนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง