วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 10 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนนคอนกรีต บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1) ต่อจากถนนคอนกรีตบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ไป สามแยกศาลากลางบ้านศรีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเปล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (เริ่มจากถนน คสล. เดิมบ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไปทางด้านหลัง อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 (จากถนนคอนกรีตบ้านนายสายทอง แสนสุนนท์ ไป อ่างเก็บน้ำชลประทานฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 (จากศาลากลางบ้านศรีพัฒนา ไป นาตาแวว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมซอยหลังหมู่บ้าน ไปทางแยกสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง