วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมที่ผู้อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 10 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง