วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 (จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายถาวร พาลี ไป สุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 (จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านนางจันดา ไปลำห้วยกลาง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต?บ้านศรีสง่า?หมู่ที่?7(จากบ้านนายเสถียร?ครองสำราญ??ไป?ทางเข้าซอยบ้านศรีพัฒนา)??ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น?แบบถนน?ท.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไฮหมู่ที่ 3 ตำบลช่องสาหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง