วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เขตควบคุมอาคาร และการจัดเก็บภาษี จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 (บริเวณข้างทางสาธารณะ (คุ้มสวนภูสวย) ไป ท้ายหมู่บ้าน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางยุ่น เชิมชัยภูมิ ไปสวนแม่หนูกุล ศักดิ์ดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง