วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อม ชุดเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข-2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 คุ้มวังขอนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กธ-6136 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข-4220 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง