องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เข้าร่วมประชุม

2022-02-10
2022-02-04
2022-01-21
2021-08-10
2021-08-06
2021-07-27
2021-07-27
2021-07-27
2021-07-21
2021-07-14