องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร


นายเรืองศักดิ์  ดิลกลาภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 094 464 7899


นายโชติวัฒน์  ดิลกลาภ
นายปริญญา  อำนาจ
รองนายก อบต.ช่องสามหมอ รองนายก อบต.ช่องสามหมอ
เบอร์โทร 095 414 9453 เบอร์โทร 090 235 1988

นายทองปาน  ริรักชาติ
เลขานุการนายก อบต.ช่องสามหมอ
 เบอร์โทร 086 257 2553
นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 081-7258924