องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัด

นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-7258924

นายศิริพงษ์ นามศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 093-0912963
     
 นางวนิดา บุญทัน นางสาวรัชนก ภูมิเขต
 นายชวลิต ชะนะมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 เบอร์โทร 089-9449728
 เบอร์โทร 083-5694559
เบอร์โทร 087-7931303
 
 
จ.อ.นิยม  ชายโนนทัน
จ.อ.บุญญฤทธิ์  เพ็ชรรัตน์
จ.อ.รังสรรค์  ระลี
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
     เบอร์โทร 086-1514112
เบอร์โทร 083-0138009
เบอร์โทร 097-3192229
   
  นายชัยวัฒน์ เลียมไธสง นายเสกสรรค์  มาโนนทอง
ผช.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 098-2615979
เบอร์โทร 085-2116215
     
 นางกุสุมา  แสงชัยภูมิ  นางสาวกมลชนก ประทุมชัย  นางสาวเดือนฉาย  เจือประทุม
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 065-4857783
เบอร์โทร 084-4718522
เบอร์โทร 088-1154887
     
นายรุ่ง   โครตนุกูล
 นายพรภิรมย์  อาจวงษ์  นายวิชรุธ  พันโพคา
 ภารโรง  คนงานทัวไป  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 เบอร์โทร 093-0596431
 เบอร์โทร 099-4731371
เบอร์โทร 061-1106164
     
 นายประวิทย์  ปวงประชัง  นายจักรกฤษ  สิทธิทา  นางสาวธนาภรณ์   งานยางหวาย
 พนักงานดับเพลิง  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป/แม่บ้าน
เบอร์โทร 090-8285520
เบอร์โทร 063-7216769
 เบอร์โทร 093-1811491