องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัด

นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศิริพงษ์ นามศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

 
นางสาวรัชนก ภูมิเขต นางวนิดา บุญทัน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชวลิต ชะนะมา จ่าเอกนิยม  ชายโนนทัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
จ่าเอกบุญญฤทธิ์ เพชรรัตน์ นายชัยวัฒน์ เลียมไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายเสกสรรค์ มาโนนทอง นายวิชรุธ  พันโพคา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายประวิทย์  ปวงประชัง นายรุ่ง โครตนุกูล
พนักงานดับเพลิง นักการภารโรง

 


นายภิรมย์  อาจวงษ์ นายจักรกฤษ  สิทธิทา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวธนาภร  งานยางหวาย นางกุสุมา แสงชัยภูมิ
แม่บ้าน ผู้ดูแลเด็ก
นางเดือนฉาย  เจือประทุม  
คนงานทั่วไป