องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองช่าง

 
นายนฤพน  ดามพ์สุกรี
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 063-7739977
     
  พ.จ.อ.อัคเรส  บูชาทิพย์  
  นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  

เบอร์โทร 090-2121036

   
นายจำเริญ  มาชัยภูมิ  นายวีระศักดิ์ อิงชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 090-2121036
เบอร์โทร  093-1811671
     
  นายวิชัย  หล้าเพชร  
  คนงานทั่วไป  

 เบอร์โทร 090-2121036