องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 เบอร์โทร 081-7258924
 
   
 นายศิริพงษ์ นามศรี นางสาวภัทรานิษฐ์ เหล่าสกุลศิริ
 หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 093-0912963
 ผู้อำนวยกองการคลัง
เบอร์โทร 069-9490964
 
นายนฤพน  ดามพ์สุกรี
 นางอำมอญ  แสงชัยภูมิ
 นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 063-7739977
 ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 065-6535326