องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายนฤพน  ดามพ์สุกรี
นางณัฐกานต์ สีม่วง
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 นายศิริพงษ์ นามศรี  นางอำมอญ แสงชัยภูมิ
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม