องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
สภา อบต.


นางพวงเพชร  หอมศักดิ์
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ
เบอร์โทร 085 203 8670

นายอนุรัตน์  เปล่งสันเทียะ
นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
รองประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ
เบอร์โทร 094 380 4885
เลขานุการสภา อบต.ช่องสามหมอ
 เบอร์โทร 081-7258924นายฉลาด  มาโนนทอง
นางดาวรุ่ง  พงค์อุทธา นางจำลอง  ทับฤาชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 085 854 0231
เบอร์โทร 082 871 0948 เบอร์โทร 080 698 8739นายบุญรอด  สุจริต
นายนราทิพย์  พิมพ์น้อย นายทองสุข   จำเริญพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 097 326 6898 เบอร์โทร 080 109 5808
เบอร์โทร 088 134 2038นายสุนทร  ไวจำปา นางแสวง  ตาปราบ นายปรีชา  ศรีษะโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร 088 134 2038 เบอร์โทร 095 837 3014
เบอร์โทร 090 264 3275