องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สภา อบต.


นางพวงเพชร  หอมศักดิ์
ประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ
เบอร์โทร 085 203 8670

นายอนุรัตน์  เปล่งสันเทียะ
นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
รองประธานสภา อบต.ช่องสามหมอ
เบอร์โทร 094 380 4885
เลขานุการสภา อบต.ช่องสามหมอ
 เบอร์โทร 081-7258924นายฉลาด  มาโนนทอง
นางดาวรุ่ง  พงค์อุทธา นางจำลอง  ทับฤาชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 085 854 0231
เบอร์โทร 082 871 0948 เบอร์โทร 080 698 8739นายบุญรอด  สุจริต
นายนราทิพย์  พิมพ์น้อย นายทองสุข   จำเริญพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 097 326 6898 เบอร์โทร 080 109 5808
เบอร์โทร 088 134 2038นายสุนทร  ไวจำปา นางแสวง  ตาปราบ นายปรีชา  ศรีษะโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร 088 134 2038 เบอร์โทร 095 837 3014
เบอร์โทร 090 264 3275