องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
สำนักงานปลัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ


นายจเรศักดิ์  ตั้งศิริไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร  083-5496644
     
 นางวนิดา บุญทัน นางสาวรัชนก ภูมิเขต
 นายชวลิต ชะนะมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 เบอร์โทร 089-9449728
 เบอร์โทร 083-5694559
เบอร์โทร 087-7931303
 
 
จ.อ.นิยม  ชายโนนทัน
จ.อ.บุญญฤทธิ์  เพ็ชรรัตน์
จ.อ.รังสรรค์  ระลี
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
     เบอร์โทร 086-1514112
เบอร์โทร 083-0138009
เบอร์โทร 097-3192229
   
  นายชัยวัฒน์ เลียมไธสง นางสาวอารญา  ประจงเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 098-2615979

 
   
นางสาวณัฐสุดา ใหม่คามี  นางสาวกมลชนก ประทุมชัย  นางสาวเดือนฉาย  เจือประทุม
 คนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร 088-1154887
     
นายรุ่ง   โครตนุกูล
 นายพรภิรมย์  อาจวงษ์  นายวิชรุธ  พันโพคา
 ภารโรง  คนงานทัวไป  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 เบอร์โทร 093-0596431
 เบอร์โทร 099-4731371
เบอร์โทร 061-1106164
     
 นายประวิทย์  ปวงประชัง  นายจักรกฤษ  สิทธิทา  นางสาวธนาภรณ์   งานยางหวาย
 พนักงานดับเพลิง  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป/แม่บ้าน
เบอร์โทร 090-8285520
เบอร์โทร 063-7216769
 เบอร์โทร 093-1811491