องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองคลัง

     
  นางสาวภัทรานิษฐ์ เหล่าสกุลศิริ
 
  ผู้อำนวยกองการคลัง
 

เบอร์โทร 069-9490964

     
 นางรัตติยากร  สุราษฎร์ นางธนวรรณ   โฆษิตธนสาร  นางวันวิสา  นราพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 เบอร์โทร 095-7509389 
เบอร์โทร 087-2511098
เบอร์โทร 095-6453916
   
 นางสาวสุจิตรา  โพธิ์กุล  นายวรวัช   งานยางหวาย
  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 091-8272897
เบอร์โทร 064-1514779