องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายนฤพน  ดามพ์สุกรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 063-7739977
     
  พ.จ.อ.อัคเรส  บูชาทิพย์  
  นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  

เบอร์โทร 090-2121036
 
-ว่าง- นายวิชัย  หล้าเพชร -ว่าง-
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 เบอร์โทร 090-2121036

     
 นายพงษ์ศักดิ์  เทวา   นายสัญชัย  ลาสา
 พนักงานจ้างทั่วไป    พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร...............
เบอร์โทร..............