องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

 

ข้อมูลทั่วไป ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ห่างจากตัวอำเภอแก้งคร้อ  ประมาณ  1 กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เลขที่ 55 หมู่ที่ 1  ถนนสาย แก้งคร้อ โคกกุง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ    จังหวัดชัยภูมิ

 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีพื้นที่ประมาณ   42.34   ตารางกิโลเมตร อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

                        ทิศเหนือ ติดกับตำบลหนองขาม  อำเภอแก้งคร้อ

ทิศใต้   ติดกับภูโค้ง

ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ

ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ

 

ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

ลักษณะภูมิประเทศ  

            องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มบางพื้นที่เป็นที่ดอน มีลำห้วย  ลักษณะดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรและปศุสัตว์

 

          ลักษณะภูมิอากาศ

            องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  มีลักษณะอากาศร้อน ชื้น  คือมีช่วงชื้นสลับช่วงแล้ง  หรือฝนตกแตกต่างกับฤดูแล้ง  เห็นได้ชัดเจน  ไม่มีฝนตกทั้งปี  สภาพอากาศทั่วไป  แบ่งเป็น  2  ช่วง  ได้แก่  ช่วงฤดูฝน  หรือช่วงชื้น อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงมรสุมหรือดีเปรสชั่น และช่วงฤดูแล้งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาว และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อน  โดยเฉลี่ยแล้วตำบลช่องสามหมอ มีอุณหภูมิสูงสุด เดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุด เดือน  มกราคม

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

                        ป่าไม้  เป็นป่าโปร่งสลับกับพื้นที่ราบ   

                        ดิน     ลักษณะดินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเป็นลักษณะดินนา

น้ำ     องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอมีลำน้ำและแหล่งน้ำที่สำคัญ  ดังนี้

·        ลำห้วยอีด่านเป็นลำห้วยผ่านกลางพื้นที่สามารถเก็บน้ำในฤดูแล้งและระบายน้ำในฤดูฝนเป็นลำห้วยหลักในการประกอบอาชี เกษตรกรรม  ปศุสัตว์ ความยาว 8,000 ม. ที่ตั้ง บ้านหนองไฮ ม.3, บ้านหนองแสง ม. 2, บ้านแสงเจริญ ม. 11

·        ลำห้วยกลางตนบน  ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ) ความยาว 3,000 ที่ตั้ง บ้านโนทองหลาง ม. 4

·        ลำห้วยกลางตอนกลาง  ที่ตั้ง บ้านศรีพัฒนา ม.10 ความยาว 2,000 ม. ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        ลำห้วยกลางตอนล่าง  ที่ตั้ง บ้านหนองแสง ม.2,บ้านหนองตูม ม. 8  ความยาว 3,500 ม. ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        ลำห้วยเสียว  ที่ตั้ง บ้านสระแต้ ม.5,บ้านป่าเสี้ยว ม. 6 ความยาว 3,500 ม. ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        ลำห้วยแก้งคร้อ  ที่ตั้ง บ้านแก้งคร้อ ม.1,บ้านศรีพัฒนา ม. 10 ความยาว 4,000 ม. ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        ลำห้วยยาง  ที่ตั้ง บ้านแก้งอรุณ ม.9 ความยาว 2,500 ม. ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        ลำห้วยวังขอนแดง  ที่ตั้ง บ้านแก้งอรุณ ม.9 ความยาว 1,000 ม. ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        สระน้ำต้นทัน บ้านป่าเสี้ยว ม. 6 ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        สระน้ำสาธารณ บ้านสระแต้ ม.5 ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        สระลอยฟ้า บ้านโนทองหลาง ม. 4 ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        หนองบักลี ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        หนองหิน ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)

·        หนองชลประธาน ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)