องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

      1.อาชีพ

                        - ทำนา  คิดเป็นร้อยละ  94                    - เลี้ยงสัตว์  คิดเป็นร้อยละ  3

                        - รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  0.6                  - รับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  0.2

                        - ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ  2.2

 

     2. อุตสาหกรรม

เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใช้ทุนประกอบกิจการน้อย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณมาก เช่น ข้าวเปลือก และมีการประกอบอุตสาหกรรมเย็บจักรอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเย็บผ้า  

                       - โรงงานอุตสาหกรรม             1             แห่ง

                       - โรงสีข้าว                           7             แห่ง

 

     3. การพาณิชย์และบริการ

                        - ร้านค้าทั่วไป                              31            แห่ง

                        - ร้านซ่อมเครื่องยนต์อิเล็คทรอนิคส์     19            แห่ง

                        - ปั๊มน้ำมัน                                    6            แห่ง