องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สภาพทางสังคม

โครงสร้างทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

 

เขตการปกครอง

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน  คือจำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มพื้นที่  จำนวน   7   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

                1. บ้านหนองแสง                             หมู่ที่ 2

                2. บ้านหนองไฮ                              หมู่ที่ 3

                3. บ้านโนนทองหลาง                           หมู่ที่ 4

                4. บ้านสระแต้                                   หมู่ที่ 5

                5. บ้านป่าเสี้ยว                                  หมู่ที่ 6

                6. บ้านหนองตูม                                 หมู่ที่ 8

                7. บ้านแสงเจริญ                                หมู่ที่ 11

               

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน   จำนวน  4   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

                1. บ้านแก้งคร้อ                                 หมู่ที่ 1

                2. บ้านศรีสง่า                                   หมู่ที่ 7

                3. บ้านแก้งอรุณ                                หมู่ที่ 9

                4. บ้านศรีพัฒนา                               หมู่ที่ 10 

 

ตาราง : แสดงรายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน

การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต  

 

ตาราง : แสดงข้อมูลทางด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ  100    จึงมีวัดและที่พักสงฆ์หลายแห่งเพื่อให้ประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา 

วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง

 

 

 

สาธารณสุข

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีโรงพยาบาล จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลอำเภอแก้งคร้อ

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  อยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแก้งคร้อ  มีศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)  มีอาสาสมัคร  ทุกหมู่บ้าน  และได้ผ่านการอบรมแล้ว