องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

 การคมนาคม

          ·  ถนนลาดยาง ทั้งหมด  3  สาย

          ·  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนดินลงหินคลุกและถนนคอนกรีต

 การโทรคมนาคม

          ·  โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน

          ·  โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ได้ทุกระบบ

 การไฟฟ้า

          ·  การบริการด้านไฟฟ้าสามารถบริการเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

          ·  การบริการไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน

 แหล่งน้ำ/ทรัพยากรธรรมชาติ

          ·  ลำห้วย  จำนวน  8  สาย

          ·  สระน้ำ  จำนวน  3  แห่ง 

          ·  หนองน้ำ  จำนวน  3  แห่ง