องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลช่องสามหมอ เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนต้องมีเศรษฐกิจดี    มีสถานที่น่าท่องเที่ยว   สวยงาม และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  ประชาชนมีความรู้  โดยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย    จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

วิสัยทัศน์

พัฒนาตำบลทุกภารกิจ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยทันสมัยสู่สากล  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

 พันธกิจ

ภารกิจที่ 1 ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

ภารกิจที่ 2 ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ภารกิจที่ 3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

ภารกิจที่ 4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ภารกิจที่ 5 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ภารกิจที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ภารกิจที่ 7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ภารกิจที่ 8 ส่งเสริม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ภารกิจที่ 9 คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจที่ 10 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

ภารกิจที่ 11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในท้องถิ่น

ภารกิจที่ 12 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ภารกิจที่ 13 ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

ภารกิจที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภารกิจที่ 15 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร

 จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายต้องการได้อย่างไร   องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นภารกิจหลัก เพื่อมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายแล้วนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกันในด้านต่าง ๆ  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา  6  ด้าน  ดังนี้