องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ช่องสามหมอ [ 14 พ.ค. 2564 ]125
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]124
3 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 9 เม.ย. 2564 ]133
4 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 9 เม.ย. 2564 ]130
5 การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 8 เม.ย. 2564 ]131
6 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]130
7 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 8 เม.ย. 2564 ]133
8 คู่มืองานธุรการ [ 7 เม.ย. 2564 ]127
9 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช [ 7 เม.ย. 2564 ]132
10 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2564 ]127
11 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 เม.ย. 2564 ]127
12 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]129
13 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 7 เม.ย. 2564 ]126
14 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 5 เม.ย. 2564 ]126
15 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ 5 เม.ย. 2564 ]128
16 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 5 เม.ย. 2564 ]133
17 ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ [ 5 เม.ย. 2564 ]126
18 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 2 เม.ย. 2564 ]129