องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ช่องสามหมอ [ 14 พ.ค. 2564 ]203
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]195
3 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 9 เม.ย. 2564 ]206
4 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 9 เม.ย. 2564 ]197
5 การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 8 เม.ย. 2564 ]198
6 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]196
7 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 8 เม.ย. 2564 ]199
8 คู่มืองานธุรการ [ 7 เม.ย. 2564 ]197
9 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช [ 7 เม.ย. 2564 ]196
10 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2564 ]193
11 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 เม.ย. 2564 ]190
12 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]197
13 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 7 เม.ย. 2564 ]196
14 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 5 เม.ย. 2564 ]194
15 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ 5 เม.ย. 2564 ]198
16 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 5 เม.ย. 2564 ]199
17 ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ [ 5 เม.ย. 2564 ]199
18 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 2 เม.ย. 2564 ]196