องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. [ 14 ก.ย. 2566 ]18
2 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ช่องสามหมอ [ 14 พ.ค. 2564 ]226
3 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]218
4 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 9 เม.ย. 2564 ]237
5 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 9 เม.ย. 2564 ]216
6 การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 8 เม.ย. 2564 ]211
7 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]213
8 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 8 เม.ย. 2564 ]218
9 คู่มืองานธุรการ [ 7 เม.ย. 2564 ]213
10 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช [ 7 เม.ย. 2564 ]210
11 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2564 ]208
12 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 เม.ย. 2564 ]207
13 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]211
14 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 7 เม.ย. 2564 ]213
15 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 5 เม.ย. 2564 ]209
16 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ 5 เม.ย. 2564 ]210
17 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 5 เม.ย. 2564 ]215
18 ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ [ 5 เม.ย. 2564 ]214
19 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 2 เม.ย. 2564 ]210