องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 19 ก.ค. 2563 ]198
62 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 [ 17 ก.ค. 2563 ]281
63 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าเสร้ยว หมู่ที่ 6 [ 14 ก.ค. 2563 ]230
64 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 [ 7 ก.ค. 2563 ]227
65 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 ก.ค. 2563 ]285
66 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2563 ]264
67 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 [ 25 มิ.ย. 2563 ]273
68 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2563 ]223
69 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 [ 23 มิ.ย. 2563 ]218
70 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่4 [ 22 มิ.ย. 2563 ]284
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 มิ.ย. 2563 ]251
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 4 มิ.ย. 2563 ]208
73 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๔๖๓ [ 21 พ.ค. 2563 ]214
74 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]225
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม [ 2 มี.ค. 2563 ]208
76 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 27 ม.ค. 2563 ]216
77 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563ขององค์การบริหารส่วนตําบลช่องสามหมอ [ 11 ม.ค. 2563 ]209
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 10 ม.ค. 2563 ]205
79 ผลสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 6 ม.ค. 2563 ]231
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]214
 
|1|2|3หน้า 4|5|6