องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สภา อบต.


นายปริญญา อำนาจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

 
นายทองปาน ริรักชาติ นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เลขานุการสภา อบต.ช่องสามหมอ
นางสาวอังคณา จตุรเบญจรงค์ นายปริญญา อำนาจ นายไสว พลเดช
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
 
 
 
 
นางสายทอง แกมเงิน นางประเทือง หาญละคร นายสมปอง สีเขียว นางทิพย์พาพร หมู่หนองสังข์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
   
 
นายอุเทน ไพศาลธรรม นายประดิษฐ์ ริมโพธิ์ นายเคน วิเศษชู นายทองปาน ริรักชาติ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
     
นางพวงเพชร หอมศักดิ์ นายสันติ มังคะรุดร นายมิตร เทียมชัยภูมิ นายทองสุข จำเริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
 
     
นางฉัตชลิดา  ชื่นปรีชา  นายวินัย หล้าเพชร  นายอดิศักดิ์ อินทร์ประจบ  นางแสวง ตาปราบ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
       
 นายอินทรีวี พงษ์อุดฑา  นายบุญเลื่อน แสงวุฒิ    
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11