องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

     
  นางอำมอญ  แสงชัยภูมิ  
  ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม  

เบอร์โทร 065-6535326

     
  นายเกษฎา อุดอามาตย์  
  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  

เบอร์โทร  083-0618938

   
นางสาวศิริพร  ริรักชาติ นางสาวสุชาวดี   อำนาจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป/กองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 090-2845978
เบอร์โทร 064-9156379