องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม


นางอำมอญ แสงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
นางสาวศิริพร ริรักชาติ นางสาวสุชาวดี อำนาจ
ผู้ช่วยยนักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างทั่วไป